WSD: trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej na rok 2019/2020.

Jeśli chcesz wstąpić do wspólnoty WSD w Bydgoszczy potrzebna jest przede wszystkim Twoja pozytywna, świadoma i dobrowolna odpowiedź na głos Bożego powołania, aby zostać kapłanem i gorliwie służyć Bogu i ludziom.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.

Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Ukaż mi Twoją wolę i użycz mi też siły, by pójść wytrwale za Tobą. Amen.

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej

– wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem
– szczera chęć służenia Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej
– gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej
– pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:

Rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydat powinien przygotować następujące dokumenty:

– podanie do J.E. Ks. Bpa Jana Tyrawy (własnoręcznie napisane)
– świadectwo chrztu i bierzmowania
– własnoręcznie napisany życiorys z uwzględnieniem etapów życia religijnego
– świadectwo dojrzałości w oryginale
– dyplom ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej (jeśli nie ma oceny na świadectwie dojrzałości)
– pisemna opinia ks. Proboszcza oraz Katechety z ostatniej klasy szkoły średniej
– 3 fotografie kolorowe (3,5cm x 4,5cm, w garniturze, białej koszuli, pod krawatem) i 1 cyfrowa (≥300dpi) na nośniku elektronicznym

Egzamin wstępny na kierunek „Teologia” na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu:

należy zarejestrować się w systemie IR (www.rejestracja.amu.edu.pl) i postępować według zasad oraz zaleceń Uniwersytetu podanych na stronie internetowej

UWAGA!!!

Pozytywny wynik egzaminu wstępnego na WT UAM nie oznacza jeszcze przyjęcia do Seminarium. Ostatnim etapem wstępnej weryfikacji jest 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu. Dopiero po niej zostanie podjęta decyzja o przyjęciu Kandydata do Seminarium.

Materiał na egzamin wstępny

1. Wypowiedź kandydata na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły średniej.
Zakres materiału:
– Wiara w jednego Boga.
– Jezus Chrystus Bóg-człowiek; odkupiciel, założyciel Kościoła.
– Upadek człowieka i jego cel ostateczny.
– Podstawowe wiadomości o Piśmie świętym.
– Pozorny konflikt nauki i wiary.
– Pismo święte Księgą Narodu Wybranego.
– Rok Kościoła jako uobecnianie historii zbawienia.
– Duch Święty działający w człowieku.
– Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła.
– Eucharystia sakramentem Miłości.
– Sakramenty w życiu chrześcijanina.
– Modlitwa w życiu chrześcijanina.
– Elementy liturgii Kościoła domowego.
– Życie społeczne chrześcijan.
– Chrześcijanin wobec zagadnienia bioetyki i etyki małżeńskiej.
– Dialog ekumeniczny w Kościele – najważniejsze wyznania chrześcijańskie.
– Religie świata a chrześcijaństwo.
– Główne wydarzenia z historii Kościoła powszechnego w Europie.
– Główne wydarzenia z historii Kościoła w Polsce.
– Historia i struktura mojej diecezji.

2. Prezentacja przeczytanej książki o charakterze religijnym lub filozoficznym oraz artykułów z czasopism o charakterze religijnym lub filozoficznym.

3. Rozmowa na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Dokumenty Jana Pawła II – „Familiaris Consortio”, „Christifideles Laici”; Dokumenty Benedykta XVI – „Deus Caritas est”; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata.