Modlitwa Benedykta XVI o powołania

Ojcze, wzbudź wśród chrześcijan liczne i święte powołania do kapłaństwa,
które strzegłyby żywej wiary i wdzięcznej pamięci o Twoim Synu, Jezusie,
poprzez przepowiadanie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów,
przy pomocy których stale odnawiasz Twoich wiernych.
Daj nam święte sługi Twego ołtarza,
którzy byliby sumiennymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,
Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla odkupienia świata.
Wezwij szafarzy Twego miłosierdzia,
którzy poprzez Sakrament Pojednania szerzyliby radość Twego przebaczenia.
Spraw, Ojcze, aby Kościół z radością przyjął liczne natchnienia Ducha Twego Syna,
a posłuszny Jego pouczeniom,
otoczył opieką powołania do posługi kapłańskiej i do życia konsekrowanego.
Wspomóż biskupów, kapłanów, diakonów,
osoby konsekrowane oraz wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swe posłannictwo w służbie Ewangelii.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.

Modlitwa Pawła VI o powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak, jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu Swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen.

Modlitwa za kapłanów

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37-38) – oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać robotników na żniwo swoje, poślij godnych kapłanów dla świętego swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im Ducha rady i napełnij ich Duchem swej świętej bojaźni, aby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego zjednoczenia z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.