Spotkania młodzieży i rodziców: terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych naszego Kościoła.

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba, która spełni podstawowe wymagania. Osoba, która:

– każdej niedzieli i w święta nakazane uczestniczy we Mszy Świętej,

– co miesiąc przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi),

– uczestniczy w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),

– sumiennie i aktywnie uczestniczy w katechezie szkolnej i zalicza obowiązujący materiał z Katechizmu,

– systematycznie bierze udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania,

– odpowiednio zachowuje się w kościele i na spotkaniach.

Sakrament bierzmowania obok sakramentów chrztu i święceń kapłańskich należy do sakramentów, które – raz przyjęte – zachowują na zawsze swą ważność. Polecenie Boga, aby chrześcijanie mocą Ducha Świętego działali w Kościele i świecie nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).